Fietsen tegen vroeggeboorte

Marleen van Gelder
from €35.000 (6%)

English version below

Vroeggeboorte, een bevalling voor 37 weken, komt helaas vaak voor. In Nederland wordt 1 op de 14 baby's te vroeg geboren, dat zijn gemiddeld 35 kindjes per dag. Zij hebben extra medische zorg nodig, omdat ze nog niet helemaal volgroeid zijn. Ondanks extra zorg komen 2 van deze kindjes te overlijden, waarmee vroeggeboorte de grootste doodsoorzaak onder kinderen in Nederland is.

Daarnaast houden 10 kindjes per dag blijvende problemen over aan de vroeggeboorte, zoals een fysieke beperking of ontwikkelingsachterstand. Dit alles heeft niet alleen grote impact op de kinderen zelf, maar ook op hun ouders en andere gezinsleden. Door de vroeggeboorte is voor hen onverwacht een moeilijke en zware tijd aangebroken, met vaak een lang (na)zorgtraject.

Van de meeste vroeggeboorten is de oorzaak onbekend. Met meer kennis over oorzaken en biologische mechanismen van vroeggeboorte kunnen we oplossingen ontwikkelen om vroeggeboorte te voorkómen. Helaas is er geen specifiek fonds voor wetenschappelijk onderzoek naar vroeggeboorte, zoals dat er wel is voor bijvoorbeeld kanker (KWF) of hart- en vaatziekten (Hartstichting). Daarom kom ik in actie om aandacht te vragen voor vroeggeboorte en geld in te zamelen voor onderzoek.

Actie

Als onderzoeker werk ik veel samen met buitenlandse collega’s. Dat is cruciaal om de oorzaken van vroeggeboorte goed in kaart te brengen. Nu ben ik uitgenodigd voor een werkbezoek van twee weken aan de Universiteit van Oslo, Noorwegen, in juni 2022. Voor deze actie stap ik niet in het vliegtuig, maar op de fiets naar de hoofdstad van Noorwegen. En ook weer terug, dus ruim 2000 kilometer in totaal! Op deze manier hoop ik geld bij elkaar te trappen voor het Amalia kinderfonds, want geld voor onderzoek naar oorzaken van vroeggeboorte ligt niet voor het oprapen. Bonus: het is ook nog eens goed voor mijn conditie en het klimaat.

Help je mee?

Je kunt via deze pagina aan mijn actie doneren. Natuurlijk betaal ik alle kosten van mijn fietstocht en verblijf in Oslo zelf. Zo gaat iedere euro die ingezameld wordt met deze actie gegarandeerd naar onderzoek naar de oorzaken van vroeggeboorte in het Radboudumc. Er liggen al diverse plannen voor baanbrekend onderzoek klaar. Jouw bijdrage aan deze actie maakt het mogelijk om navelstrengbloed te gaan verzamelen van kindjes die te vroeg geboren zijn. Dit bloed gaan we dan analyseren met de nieuwste technieken. De resultaten hiervan worden gecombineerd met gegevens uit vragenlijsten om nieuwe inzichten te krijgen in de oorzaken van vroeggeboorte. Hopelijk kunnen we daarmee elke dag een paar vroeggeboorten voorkómen.

Alvast hartelijk dank voor je hulp!

Wil je namens een bedrijf liever uw donatie overmaken via ons rekeningnummer? Neem dan contact op met Frédérique Donders via Frederique.Donders@radboudumc.nl.

----------------------------------------------------------------------------

Preterm birth, a delivery before 37 weeks of pregnancy have been completed, commonly occurs. In the Netherlands, 1 out of 14 infants are born preterm - averaging 35 infants per day. They need intensive medical care, because they are born immature. Despite this medical care, 2 of these infants die, which makes preterm birth the leading cause of death among children in The Netherlands.

Additionally, 10 infants per day suffer from the long-term consequences of preterm birth, such as physical disabilities and neurodevelopmental delays. This does not only affect the children themselves, but also their parents and family members. Unexpectedly, a difficult and demanding period emerged to them, often requiring long-term care.

The cause of most cases of preterm birth is currently unknown. When we acquire more knowledge on the causes and biological mechanisms underlying preterm birth, we can develop measures to prevent preterm birth. Unfortunately, there is no specific funding agency for scientific research on preterm birth, like for cancer or cardiovascular diseases. That is why I stand up to raise attention for preterm birth and to raise funds for research.

Campaign

As a researcher, I often collaborate with colleagues abroad. This is vital for identifying causes of preterm birth. To this end, I was invited for a two-week working visit to the University of Oslo, Norway, in June 2022. For this fundraiser, I will not board a plane, but I will travel by bicycle to the capital of Norway. And back again, so more than 2,000 kilometers in total! This way, I hope to collect funds for the Amalia kinderfonds, because money for research on causes of preterm birth is challenging to obtain. Added bonus: it will also benefit my health and the climate.

Do you support me?

Through this page, you can donate to this fundraiser. Of course, I will pay for my expenses during the bicycle tour and my stay in Oslo. Therefore, every Euro that is raised with this fundraiser will directly benefit research on causes of preterm birth conducted in the Radboudumc. Multiple plans for potentially groundbreaking research are in place. Your donation to this fundraiser enables the collection of cord blood of infants who are born preterm. We will analyze this blood with novel techniques, of which the results will be linked to data from questionnaires to obtain new insights into the causes of preterm birth. Hopefully, we may prevent some cases of preterm birth in the end.

Thank you in advance for your support!

In case you may want to transfer money to our bank account on behalf of a company, please contact Frédérique Donders: Frederique.Donders@radboudumc.nl

View all
€155 21-05-2022 | 22:06 Enveloppen…. Succes….
€25 21-05-2022 | 09:01 Marlies verjaardag
€15 21-05-2022 | 08:35
€50 20-05-2022 | 22:21 Heel veel succes Marleen met je dappere onderneming!
€70 20-05-2022 | 16:48 Marlies , van harte gefeliciteerd met je 70ste verjaardag en Marleen alle succes met de komende fietstocht en je actie!
View all

Nog twee maanden voor vertrek: een voorstelrondje

13-04-2022 | 10:24 Wow, wat ben ik onder de indruk van alle reacties en mooie donaties die al voor deze actie zijn binnengekomen! Dank hiervoor! Over precies 2 maanden stap ik op de fiets richting Oslo en ben dan nu ook al druk bezig met het inrijden van mijn fiets, conditie opbouwen en het kweken van zitvlees. Nu de lente eindelijk door lijkt te zetten, wordt het nog aantrekkelijker om op de fiets te stappen. Zo heb ik zondagmiddag een rondje van zo'n 60 km door de Maashorst gefietst. Omdat ik ook al donaties heb ontvangen van mensen die ik niet ken (met dank aan social media), hierbij een voorstelrondje. Ik ben Marleen van Gelder en woon met mijn man, dochter van 7 en zoon van 4 in het Brabantse Herpen. In het dagelijks leven ben ik wetenschappelijk onderzoeker (epidemioloog om precies te zijn) bij het Radboudumc in Nijmegen. Met mijn onderzoek probeer ik factoren te identificeren die de gezondheid van moeder en kind kunnen beïnvloeden tijdens en na de zwangerschap. Vroeggeboorte is hierbij een van de belangrijkste aandoeningen waar we naar kijken, maar we doen ook onderzoek naar groei van het kind, zwangerschapscomplicaties bij de moeder en het ontstaan van aandoeningen tijdens de kinderjaren, zoals luchtwegaandoeningen en ontwikkelingsachterstand. Hierbij maken we vooral gebruik van gegevens die verzameld zijn in de PRIDE Study, waarvan ik ook wetenschappelijk coördinator ben. In mijn vrije tijd maak ik graag uitstapjes met mijn gezin: lekker met z'n allen naar het bos, een speeltuin of dierentuin. Ik ga (uiteraard) graag fietsen, naast het gebruikelijke woon-werk verkeer (de ruim 20 kilometer naar het Radboudumc doe ik altijd op de fiets) probeer ik ook in het weekend een rondje te maken. Dit laatste steeds vaker met de kinderen; we proberen de auto zoveel mogelijk te laten staan. Daarnaast pak ik graag een boek of een legpuzzel. En ooit hoop ik mijn 'oude' hobby bridge weer op te gaan pakken. Maar nu eerst in actie voor vroeggeboorte, waarvan ik ook in mijn nabije omgeving heb gezien hoe groot de impact kan zijn op het kind en het hele gezin. -------------------------------------------------------- Wow, I'm truly impressed by all responses and nice donations for this fundraiser! Thank you so much! Exactly two months from now, I will get on my bike towards Oslo, so I'm busy getting familiar with my bike, training, and fostering 'seat meat'. Now that spring has finally arrived, it becomes even more attractive to get on my bike. As an example, last Sunday I toured approximately 60 kilometers in the Maashorst. Because I already received donations from people who I do not know (owing to social media), I would like to introduce myself. I'm Marleen van Gelder and live with my husband, 7-year old daughter, and 4-year old son in Herpen, a village in the southern part of The Netherlands. I work as an epidemiologist at the Radboud university medical center in Nijmegen. My research focuses on identifying factors that may affect maternal and child health during and after pregnancy. Preterm birth is one of the major conditions we study, but we also conduct studies on child growth, pregnancy complications, and disorders that are diagnosed during childhood, such as repiratory conditions and neurodevelopmental disorders. These studies are mainly embedded in the PRIDE Study, of which I'm the scientific coordinator. In my spare time, I like to go on family outings: to the woods, a playground, or zoo. Of course, I like to bike: in addition to my daily commute (I always bike to work, covering a one-way distance of over 20 kilometers), I try to tour in the weekends as well. Regarding the latter, this increasingly applies to the kids as well; we attempt to leave our car in the garage as often as possible. I also like to read books and solve jigsaw puzzles. And in the future, I hope to pick up on my former hobby bridge again. But first, I will conduct this fundraiser for preterm birth, as I've seen the impact on the infants and entire families closeby.
Read more