Fietsen tegen vroeggeboorte

Marleen van Gelder
Closed You can't donate anymore
from €35,000 (13%)

English version below

Vroeggeboorte, een bevalling voor 37 weken, komt helaas vaak voor. In Nederland wordt 1 op de 14 baby's te vroeg geboren, dat zijn gemiddeld 35 kindjes per dag. Zij hebben extra medische zorg nodig, omdat ze nog niet helemaal volgroeid zijn. Ondanks extra zorg komen 2 van deze kindjes te overlijden, waarmee vroeggeboorte de grootste doodsoorzaak onder kinderen in Nederland is.

Daarnaast houden 10 kindjes per dag blijvende problemen over aan de vroeggeboorte, zoals een fysieke beperking of ontwikkelingsachterstand. Dit alles heeft niet alleen grote impact op de kinderen zelf, maar ook op hun ouders en andere gezinsleden. Door de vroeggeboorte is voor hen onverwacht een moeilijke en zware tijd aangebroken, met vaak een lang (na)zorgtraject.

Van de meeste vroeggeboorten is de oorzaak onbekend. Met meer kennis over oorzaken en biologische mechanismen van vroeggeboorte kunnen we oplossingen ontwikkelen om vroeggeboorte te voorkómen. Helaas is er geen specifiek fonds voor wetenschappelijk onderzoek naar vroeggeboorte, zoals dat er wel is voor bijvoorbeeld kanker (KWF) of hart- en vaatziekten (Hartstichting). Daarom kom ik in actie om aandacht te vragen voor vroeggeboorte en geld in te zamelen voor onderzoek.

Actie

Als onderzoeker werk ik veel samen met buitenlandse collega’s. Dat is cruciaal om de oorzaken van vroeggeboorte goed in kaart te brengen. Nu ben ik uitgenodigd voor een werkbezoek van twee weken aan de Universiteit van Oslo, Noorwegen, in juni 2022. Voor deze actie stap ik niet in het vliegtuig, maar op de fiets naar de hoofdstad van Noorwegen. En ook weer terug, dus ruim 2000 kilometer in totaal! Op deze manier hoop ik geld bij elkaar te trappen voor het Amalia kinderfonds, want geld voor onderzoek naar oorzaken van vroeggeboorte ligt niet voor het oprapen. Bonus: het is ook nog eens goed voor mijn conditie en het klimaat.

Help je mee?

Je kunt via deze pagina aan mijn actie doneren. Natuurlijk betaal ik alle kosten van mijn fietstocht en verblijf in Oslo zelf. Zo gaat iedere euro die ingezameld wordt met deze actie gegarandeerd naar onderzoek naar de oorzaken van vroeggeboorte in het Radboudumc. Er liggen al diverse plannen voor baanbrekend onderzoek klaar. Jouw bijdrage aan deze actie maakt het mogelijk om navelstrengbloed te gaan verzamelen van kindjes die te vroeg geboren zijn. Dit bloed gaan we dan analyseren met de nieuwste technieken. De resultaten hiervan worden gecombineerd met gegevens uit vragenlijsten om nieuwe inzichten te krijgen in de oorzaken van vroeggeboorte. Hopelijk kunnen we daarmee elke dag een paar vroeggeboorten voorkómen.

Alvast hartelijk dank voor je hulp!

Wil je namens een bedrijf liever uw donatie overmaken via ons rekeningnummer? Neem dan contact op met Frédérique Donders via Frederique.Donders@radboudumc.nl.

----------------------------------------------------------------------------

Preterm birth, a delivery before 37 weeks of pregnancy have been completed, commonly occurs. In the Netherlands, 1 out of 14 infants are born preterm - averaging 35 infants per day. They need intensive medical care, because they are born immature. Despite this medical care, 2 of these infants die, which makes preterm birth the leading cause of death among children in The Netherlands.

Additionally, 10 infants per day suffer from the long-term consequences of preterm birth, such as physical disabilities and neurodevelopmental delays. This does not only affect the children themselves, but also their parents and family members. Unexpectedly, a difficult and demanding period emerged to them, often requiring long-term care.

The cause of most cases of preterm birth is currently unknown. When we acquire more knowledge on the causes and biological mechanisms underlying preterm birth, we can develop measures to prevent preterm birth. Unfortunately, there is no specific funding agency for scientific research on preterm birth, like for cancer or cardiovascular diseases. That is why I stand up to raise attention for preterm birth and to raise funds for research.

Campaign

As a researcher, I often collaborate with colleagues abroad. This is vital for identifying causes of preterm birth. To this end, I was invited for a two-week working visit to the University of Oslo, Norway, in June 2022. For this fundraiser, I will not board a plane, but I will travel by bicycle to the capital of Norway. And back again, so more than 2,000 kilometers in total! This way, I hope to collect funds for the Amalia kinderfonds, because money for research on causes of preterm birth is challenging to obtain. Added bonus: it will also benefit my health and the climate.

Do you support me?

Through this page, you can donate to this fundraiser. Of course, I will pay for my expenses during the bicycle tour and my stay in Oslo. Therefore, every Euro that is raised with this fundraiser will directly benefit research on causes of preterm birth conducted in the Radboudumc. Multiple plans for potentially groundbreaking research are in place. Your donation to this fundraiser enables the collection of cord blood of infants who are born preterm. We will analyze this blood with novel techniques, of which the results will be linked to data from questionnaires to obtain new insights into the causes of preterm birth. Hopefully, we may prevent some cases of preterm birth in the end.

Thank you in advance for your support!

In case you may want to transfer money to our bank account on behalf of a company, please contact Frédérique Donders: Frederique.Donders@radboudumc.nl

View all
€50 06-02-2023 | 12:03
€26 03-01-2023 | 15:04
€15 13-12-2022 | 07:41
€40 08-12-2022 | 16:21
€5 22-11-2022 | 06:57
View all

Weer thuis!

10-07-2022 | 22:06 Ja, ik heb het gered! Wie had dat gedacht? Gisteren heb ik ook de laatste etappe van mijn reis van ongeveer 2100 kilometer voltooid. Een mooie rit van 130 kilometer door Overijssel, Gelderland en een heel klein stukje Noord-Brabant. Met de eerste 115 kilometer (tot aan het Maas-Waalkanaal) in gezelschap van collega Iris, dat was wel weer even wennen na een week alleen fietsen, ook al heb ik onderweg regelmatig mensen gesproken. En thuis natuurlijk een warme ontvangst door familie met een hele stapel knutselwerkjes, echt ontzettend leuk. Inmiddels, na ruim 24 uur ben ik weer een beetje gewend ;-). In totaal ben ik 27 dagen van huis geweest. In die 27 dagen zijn er in Nederland alleen al zo'n 950 kindjes te vroeg geboren. Dank aan iedereen die deze actie dan ook op een of andere manier gesteund heeft! Iedere avond was ik weer verrast door de reacties (en donaties) op de site en de vele appjes en andere persoonlijke berichten die ik heb mogen ontvangen. Er gaan wellicht nog een aantal kleinere acties georganiseerd worden tot aan Wereld Prematurendag op donderdag 17 november. Maar morgen eerst weer 'gewoon' aan het werk, uiteraard het woon-werkverkeer weer op de fiets.
Read more